Erb obce Nezdřev
Oficiální stránky obce na území okresu Plzeň jih v západní části Blatenské vrchoviny

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 27.března 2000

Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě .

Program:
1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3/Rozbor a schválení hospodaření obce v roce 1999
4/Schválení rozpočtu obce na rok 2000
5/Oznámení o podání žádosti obce na OkrÚ o dotaci
z programu obnovy venkova
6/Schválení průjezdu Rally Pačejov
7/Povolení drobné stavby
8/Různé
9/Diskuse
10/Usnesení
11/Závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,
že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva/7/ a schůze je usnášení schopná

2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ byly splněny.

3/Byl proveden podrobný rozbor hospodaření v roce 1999 všichni příto-
mní byly seznámeni se všemi příjmy a výdaji za celý rok a bylo konstatováno,
že hospodaření obce skončilo s přebytkem cca 570 tisíc a tato částka byla
převedena na účet FRR na kterém je cca 1,4 mil. Kč.Zároveň bylo zastupi-
telstvo i přítomní seznámeni s výsledkem auditu schválit hospodaření bez
výhrad.Zastupitelstvo jednomyslně schválilo hospodaření obce bez výhrad.

4/Zastupitelstvo i přítomní byly podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu se
všemi předpokládanými přijmy i výdaji .Byli seznámeni,s výší dotace od
OkrÚ na samosprávu 1700 kč i s možností v rozpočtu počítat s příjmy z
FRR .Po krátké diskusi byl rozpočet jednomyslně schválen.

5/Starosta obce oznámil,že zastupitelstvo požádalo OkrÚ o dotaci z programu
obnovy venkova ve výši 150 tisíc kč na opravu budovy obecního úřadu. Na
dotazy občanů vysvětlil předseda stavební komise pan Chlanda záměr oprav
a ukázal na desolátní stav budovy v druhé místnosti budovy OÚ.

6/Obecní zastupitelstvo odhlasovalo v poměru 6:1 umožnění průjezdu obcí
závodníkům Rally Pačejov.

7/Předseda stavební komise seznámil přítomné,že pan Chlanda požádal o
povolení drobné stavby - rod.bazénu. Stavba byla členy zastupitelstva
povolena.

8/Různé: odvoz žel.šrotu
odvoz plastů
odvoz skla
dary důchodcům
příspěvek obce na zakoupení známek na popelnice občanům
pojištění nového počítače
stížnost pí Schlezingerové a její vyřízení

9/Diskuse:Z diskuse vyšly návrhy na činnost obec.zastupitelstva v letošním
roce jednalo by se o dokončení nádrže/postavení zábradlí/
provedení úklidu po obci v dubnu a oprav vývěsek v obci
a oprav kaple.

10/ Usnesení: Veřejné zasedání OZ
ukládá : starostovi zajištění úklidu v obci v měsíci
zajištění dodělání požární nádrže
zajištění opravy vývěsek v obci
zajištění oprav místní kaple
schvaluje: hospodaření obce v roce 1999 bez výhrad
rozpočet obce na rok 2000
průjezd obcí Rally Pačejov
povoluje: panu Chlandovi stavbu rodin.bazénu
bere na vědomí: žádost OZ na dotaci z programu obnovy venkova
vyřízení stížnosti pí Schlezingerové
11/ Ve 21 hodin starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil
Zápis zapsal:________________________________

Ověřovatelé zápisu:_______________ ______________

 

-------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.

Datum konání: 31.července 2000 od 19,00 hod
Místo konání:zasedací místnost obecního úřadu
v Nezdřevě

Program : 1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulé schůze
3/Program obnovy venkova
4/Činnost obecního zastupitelstva od začátku roku
5/Schválení zakoupení sirény
6/Výše nájemného v obecních bytech a výše nájmů
v pronajatých nebytových prostorách.
7/Výpovědi z některých nájemných prostor
8/Příspěvek na SPSR
9/Volby do zastupitelstva kraje
10/Různé
11/Diskuse
12/Usnesení a závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 6 členů zastupitelstva /omluven Petr Chlanda/schůze je
usnášení schopná OZ s programem souhlasilo.
2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ byly splněny,kromě
jediného oprava kapličky,která se v současné době připravuje.
3/Obec má přislíbenou částku z POV 125 000 na opravu obecního úřadu.
Oprava bude zadána firmě ZOD Hradiště a její rozpočet činí 375 000.
Starosta seznámil přítomné s rozsahem plánované opravy a i s termínem.
Oprava bude zahájena 15.srpna a bude dokončena do konce listopadu
4/-oprava rozhlasu a prodloužení vedení na okraje obce a výměna několika
kusů reproduktorů
-natření střechy na přístavku do hospody
-vyrobení a usazení nových vývěsních skříní
-úklid v obci v měsíci květnu
-úklid kolem místní kapličky
-posekání příkopů při cestě do Řesanic
-dokončení požární nádrže
-zaplacení 1300 kč na dopravní obslužnost
-byl odvezen veškerý materiál CO z obce
5/OZ souhlasilo se zakoupením požární poplachové sirény pro obec
6/OZ rozhodlo neměnit výši nájmů v období od 1,července 2000
do 30.června 2001
7/K 31.červenci 2000 podává výpověď z pronajatých prostor pan Václav Houba
v hospodě a současně v bytě u hospody a stejně tak pan Petr Šimerka z
rekreační chalupy č. 9.
8/OZ schválilo příspěvek pro SPSR ve výši 1000 kč
9/Volby do zastupitelstva kraje budou v listopadu,v naší obci bude okrsek.
10/Různé :Starosta seznámil přítomné se předpokládanou opravou v hospo-
dě.
11/p.Brabec stále jsou kolem obce nepovolené skládky
stále je v obci volný pohyb psů
p.Krliš oprava místní kanalizace
p.Uriánek:nejsou vyvezeny kontejnery
pí Chaloupková:pochvala mladým občanům nátěr plotu u kaple

12/ Usnesení: Veřejné zasedání OZ
ukládá : starostovi zajištění oprav místní kaple
zajištění voleb do KZ
vyhlášení o zákazu volného pobíhání psů
vyhlášení o zákazu tvoření černých skládek
vyklizení OÚ před opravou
zajištění opravy podlahy v hospodě
zástupci starosty zajištění vývozu kontejnérů
inzerát do KL na pronájem hospody
staveb. komisi :zajištění a dozor nad stavbou OÚ
projednání žádosti p.Krliše změna
toku kanalizace v obci
schvaluje: opravu obecního úřadu v Nezdřevě v rozsahu,se kterým
bylo OZ seznámeno a ve stejné finanční výši
zadání stavby ZOD Hradiště
zakoupení poplachové sirény
příspěvek na SPSR ve výši 1000 kč
výši nájmů v pronajatých nemovitostech v letošním roce
bere na vědomí:výpověď pana Šimerky a pana Houby

Po schválení usnesení starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.


Zápis zapsal:________________________________

Ověřovatelé zápisu:_______________ ______________

 

-------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

 

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Nezdřevě


Datum konání: 25.října 2000
Místnost:společenská místnost v místní hospodě

Program:1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulého zasedání
3/Reforma veřejné správy
4/Usnesení a závěr
Průběh zasedání:

1/Zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Bláha.Přivítal přítomné a
konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva/omluvena pí Chaloupková/
a zastupitelstvo je usnášení schopné.Zároveň seznámil přítomné s programem
zasedání.Všichni zastupitelé s programem zasedání souhlasili.
2/Starosta obce seznámil zastupitele s usnesením posledního zasedání a konsta-
toval,že všechny úkoly byly splněny.
3/Se stavem reformy veřejné zprávy seznámil přítomné pan Uriánek zástupce
starosty.Mimo jiné konstatoval,že dle 1.územní studie je naše obec zařazena
pod pověřenou obcí III.typu Horažďovice.Obecní zastupitelstvo po zvážení
všech okolností a podmínek dopravní obslužnosti,tradiční správní spádovosti
sídlo jiných správních úřadů,spádovosti služeb a poněvadž i obec spadá pod
mikroregion Nepomucko rozhodlo požádat ministerstvo vnitra,aby při zpraco-
vání druhé územní studie byla vybrána nová obec a to Nepomuk.
4/Usnesení:
Obecní zastupitelstvo: nesouhlasí aby naše obec Nezdřev byla zařazena pod
pověřenou obec III.typu Horažďovice
ukládá:starostovi obce zaslat na MV ČR stanovisko
ve kterém žádá,aby naše obec připadla pod
pověřenou obec III.typu Nepomuk,která ne-
byla zatím vybrána v I.studii.

Po té starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.
Zápis zapsal : Václav Houba
Ověřovatelé zápisu:________________________________

Starosta Jan Bláha

 

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Nezdřevě.
Datum konání: 18.prosince 2000 od 19,00 hod
Místo konání:společenská místnost v místní hospodě
v Nezdřevě

Program : 1/Zahájení
2/Kontrola usnesení z minulé schůze
3/Program obnovy venkova
4/Činnost obecního zastupitelstva od minulého
zasedání
5/Reforma veřejné správy
6/Informace o novelizaci zákona o obcích
7/Plynofikace obce
8/Odměny volených zastupitelů
9/Schválení rozpočtového provizoria na rok 2001
10/Různé
11/Diskuse
12/Usnesení a závěr

Průběh zasedání:

1/Zahájení provedl starosta obce pan Jan Bláha,přivítal přítomné a konstatoval,
že je přítomno 6 členů zastupitelstva /omluven Václav Houba/schůze je
usnášení schopná OZ s programem souhlasilo.
2/Konstatoval,že všechny úkoly z minulého zasedání OZ byly splněny,kromě
jediného úprava kanalizace v dolní části obce /důvod nebyl čas a odpor občanů z dolejší části
3/Obec dostala částku z POV 125 000 na opravu obecního úřadu.
Rekonstrukce se blíží ke svému konci a tento týden by měla skončit
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na příští rok
Hlavním bodem programu je rekonstrukce kulturního zařízení
s rozpočtem 380 tisíc obec požádá o dotaci z POV 190 tisíc.ostatní body bude
financovat z vlastních zdrojů
4/-oprava kapličky
-zakoupení sirény
-vyrobení a usazení nových vývěsních skříní
-odvozy plastů
-odvozy separátního odpadu
-příspěvek na SPSDR
-jednání s HD Hradiště o ošetření silnic v zimním období
-opravy v místním pohostinství
-zajištění voleb do krajského zastupitelstva
5/Reforma veřejné správy
Starosta obce znovu občany informoval stavu reformy veřejné správy.
6/Místostarosta pan Uriánek informoval o novele zákona o obcích
Dále proběhla veřejná volba předsedů výborů finančního a revizního
a jednomyslně byla zvolena předsedou finančního výboru pí Chaloupková
a revizního výboru pan Václav Houba
7/Plynofikace obce.Starosta obce podal zprávu o nejnovějších informacích
o stavu plynofikace
8/OZ schválilo odměny zastupitelům
Odměny budou vypláceny od l.ledna a bez dalších odměn
Starosta 3000 kč Místostarosta 2000 kč
Předseda komisí 500 kč Zastupitel 100 kč
9/Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu 2001
10/Různé : popelnice ceny v příštím roce
sčítání lidu v únoru a v březnu
11/Diskuze: p.Červený-peníze z obecní sbírky na kostel v Bezděkově
pí Chaloupková půjčky mladým lidem
p.Červený - inventarizace obce zvolení předsedy inventarizační
komise p.Chlanda
p.Červený-zakoupení nábytku pro obec dotace z mikroregio-
nu Chanovice
12/ Usnesení: Veřejné zasedání OZ
ukládá : starostovi :zjištění informací o půjčkách mladým lidem
zajištění provedení inventarizace
zajištění přebrání OÚ od dodavatele
zajištění zaslání žádosti o dotaci z POV
na Okr.Ú
zajištění nákupu nového nábytku na OU
místostarostovi: vstoupit do jednání s mikroregionem
Nepomucko
staveb. výboru :spolu se starostou přebrání budovy OÚ
finačnímu a reviznímu výboru:podílet se ne inventarizaci obce
doplnění a ustavení komisí
pí Chaloupkové:jak využít peněz ze sbírky na bezděkovský kostel
schvaluje: odměny zastupitelů
doplněk POV na rok 2001
zvolené předsedy výborů ve funkci
inventarizační komisi ve složení p.Chlanda
p.Houba
p.Chaloupka
rozpočtové provizorium na rok 2001
bere na vědomí:zprávu o stavu přípravy plynofikace v obci
zprávu o dotaci z mikroregionu Chanovice
na zakoupení nábytku
zajištění zimního ošetření silnic HD Hradiště
Po schválení usnesení starosta poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil.


Zápis zapsal:________________________________

Ověřovatelé zápisu:_______________ ______________

 

-------------------------------
starosta Jan Bláha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nezdřev: Adresa: Nezdřev 9, 335 44 Kasejovice
Telefon: 371 595 609
Email: obec.nezdrev@sporknet.cz
Odkazy: Město Kasejovice: www.kasejovice.cz
CzechPoint: www.czechpoint.cz
Portál Veřejné správy: portal.gov.cz
Krajský úřad: www.kr-plzensky.cz
Informace o stránkách: Prohlášení o přístupnosti stránek
Tvorba stránek: www.ptweb.cz
Grafický návrh: www.jak.cz